I posiedzenie Polsko – Rosyjskiej grupy roboczej

Delegacji polskiej przewodniczył podsekretarz stanu Marian Zalewski. Stronę rosyjską reprezentowała delegacja pod przewodnictwem zastępcy ministra rolnictwa Federacji Rosyjskiej Jurij Andriejewicza Kukujewa, Uczestnicy posiedzenia spotkali się także z ministrem Markiem Sawickim. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach rozwoju współpracy handlowej i naukowej. Przedmiotem obrad I. posiedzenia Polsko – Rosyjskiej grupy roboczej był przede wszystkim rozwój dwustronnej współpracy w sektorze rolnym, w tym współpracy naukowej, w zakresie doradztwa rolniczego, promocji produktów  rolno-spożywczych oraz rybołówstwa. Omówiono też dotychczasowy rozwój i perspektywy wzajemnej wymiany handlowej towarami rolnymi. Strony zgodziły się, że dla zdynamizowania rozwoju wymiany handlowej niezbędna jest ścisła współpraca w zakresie spraw weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz podejmowanie działań na rzecz eliminacji barier w handlu rolnym. Uzgodniono kontynuację i przyspieszenie procesu zatwierdzania polskich przedsiębiorstw  wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego, Fotozainteresowanych eksportem do Federacji Rosyjskiej. Uzgodniono również, że inspekcje zakładów mięsnych i mleczarskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do eksportu na rynek rosyjski, odbędą się najpóźniej w trzecim kwartale br. Ustalenia te zostały zawarte w podpisanym przez szefów delegacji „Protokole z I posiedzenia polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa”. Uzgodnione zostały również, dotyczące rolnictwa, zapisy „Protokołu z posiedzenia Polsko – Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej” Dwudniowe obrady Komisji rozpoczęły się dziś w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Ze strony resortu rolnictwa uczestniczy w nich podsekretarz stanu Marian Zalewski.

źródło: MRiRW