Etanol gorszy od benzyny? Prawo w USA

Koncepcja ta powstała już w 2007, kiedy została wpisana w ustawę energetyczną nakazującą zwiększenie udziału biopaliw takich jak etanol czy biodiesel. Ale wymaga ona również, począwszy od tego roku, wykazania, że biopaliwa nie przyczyniają się do większej emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla niż dotychczas stosowane paliwa na bazie ropy naftowej. Wymaganie to nazwane zostało Low Carbon Fuel Standard (niskowęglowy standard dla paliw).

Przez długi czas zwolennicy przemysłu etanolowego obawiali się, że standard ten obejmie także koncepcję pośredniego wpływu na wykorzystanie ziem. Zakłada ona, że jeśli jakiś hektar ziemi uprawnej przeznaczony został pod uprawę kukurydzy na etanol, taki sam hektar ziemi zostanie włączony do produkcji rolniczej w innym miejscu, aby go zastąpić. Obrońcy środowiska wiązali tą presję na powierzchnie uprawne z wycinaniem lasów tropikalnych i zaorywaniem pastwisk. W obu przypadkach prowadziłoby to do wydzielania do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla. W stanie Kalifornia już teraz wykorzystuje się koncepcję pośredniej presji na zmianę użytkowanie gruntów w kalkulacjach produkcji węgla związanej z wytwarzaniem etanolu.

Jeśli do kalkulacji ilości węgla nie włącza się pozycji pośredniej zmiany użytkowania gruntów, uwzględnia się natomiast całkowitą energię niezbędną do wytworzenia etanolu, otrzymuje się wynik wskazujący na pozytywny efekt środowiskowy tego paliwa. Northey podejrzewa, że Agencja Ochrony Środowiska może posługiwać się starymi, zaniżonymi w odniesieniu do stanu obecnego, danymi na temat plonowania kukurydzy i wydajności etanolowej roślin. „Nawet jeśli dane te nie są perfekcyjne, wciąż wskazują na przewagę etanolu nad benzyną.”

Obawy Northey’a wynikają z pogłosek o możliwości włączenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów w kalkulacjach środowiskowego oddziaływania produkcji etanolu.

„Ta koncepcja jest, w co wierzę, trudna do potwierdzenia, a mogłaby całkowicie odwrócić kierunek obecnej polityki.” Byłby to cios w przemysł etanolowy, który już teraz cierpi z powodu niskich cen paliw i dotyczącej wszystkich niepewności ekonomicznej.

W Europie również przyglądano się koncepcji pośredniego wpływu na zmianę użytkowania gruntów, ale stwierdzono, że nie istnieje możliwość uzyskania konkretnych, broniących się liczb określających zjawisko.

Northey uczestniczył w spotkaniu Narodowego Stowarzyszenia Stanowych Departamentów Rolnictwa w Waszyngtonie. Sprawą omawianej tu koncepcji zajęto się już jesienią 2008 roku. Stowarzyszenie popiera ideę pomiaru emisji dwutlenku węgla związanej z produkcja etanolu, ale sprzeciwia się braniu pod uwagę pośredniego wpływu na użytkowanie gruntów.

W polityce zaakceptowanej we wrześniu stwierdza, że pośrednie wykorzystanie lądów i koszty z nim związane nie mogą być przypisywane produkcji biopaliw bez jednoczesnego przypisania ich również innym sektorom gospodarki, które mogą mieć podobne oddziaływanie. Stowarzyszenie popiera bardziej zrównoważone i naukowe podejście do problemu zwiększonej emisji gazów cieplarnianych związanej ze zmianą użytkowania gruntów, poprzez zajmowanie się jedynie bezpośrednimi oddziaływaniami różnych działalności gospodarczych.

We wtorek 24 lutego Stowarzyszenie Paliw Odnawialnych ogłosiło rezultaty studiów nad ideą głoszącą, iż produkcja etanolu przyczynia się do niszczenia lasów tropikalnych.

Zwiększenie produkcji etanolu z kukurydzy o 15 bilionów galonów rocznie do roku 2015 nie mogłoby wg Air Improvment Resorce, Inc.  spowodować konwersji gruntów nierolniczych ani w USA ani za granicą. Wzrastające plony upraw oraz zaopatrzenie w produkty uboczne bogate w związki odżywcze mają szansę wykluczyć potrzebę zwiększenia powierzchni lądów przeznaczonych pod uprawy rolnicze w skali globalnej, co zapewniłoby spełnienie założeń Renewable Fuel Standard (standardu dla paliw odnawialnych). I tym samym etanol w dalszym ciągu mógłby być uważany za paliwo bardziej pro-środowiskowe niż benzyna.

Opracowanie: Wanda Cegiełkowska

Na podstawie: „Iowa Ag Secretary worried about unfriendly ethanol rule from EPA” Dan Looker z Successful Farming, Agriculture Online, 24.02.2009