Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-13 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw

Jak podkreśliła Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w MRiRW, podczas spotkania, które odbyło się 17 lipca br., w sprawie funkcjonowania takich zespołów eksperckich, bezpłatne doradztwo „powinno być udzielane tylko w przypadkach „trudnych”, będących konsekwencją formalnego wystąpienia ARiMR skierowanego bezpośrednio do wnioskodawcy lub beneficjenta”. Pani wiceminister zwróciła także uwagę dyrektorom jednostek doradztwa rolniczego, „aby do pracy w zespołach ekspertów delegowali wyłącznie osoby, których wiedza i doświadczenie dają szansę na skuteczną pomoc. Zachęcała również do zapraszania do współpracy w ramach zespołów ekspertów zewnętrznych, których kompetencje mogłyby być pomocne w realizacji przypisanych zadań.”

Zespoły eksperckie powstały z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Mają one pomagać rolnikom i innym beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie. Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw.

Minister Marek Sawicki uznał, że powołanie zespołów, które powstały na podstawie umów zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego jest jednym z elementów akcji rozpoczętej przez jego resort. Nosi ona nazwę „Ratujmy każdy wniosek o udzielenie wsparcia z PROW 2007 – 2013” i do jej realizacji ministerstwo włączyło ARiMR, ODR, samorząd rolniczy i inne instytucje związane z rolnictwem. U podłoża tych działań legło doświadczenie wynikające z dotychczasowego rozpatrywania wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013, z którego wynika, że często zdarza się, że ARiMR po analizie otrzymanych dokumentów o przyznanie pomocy czy wypłatę wsparcia, musi prosić wnioskodawców o przesłanie wyjaśnień czy uzupełnień i wtedy zaczynają się czasami kłopoty. W większości przypadków beneficjenci potrafią sami wprowadzić poprawki czy uzupełnić wnioski, a Agencja może po ich pozytywnej weryfikacji przyznać im pomoc i wypłacić wsparcie, o które się ubiegali. Bywa jednak i tak, że wnioskodawcy nie potrafią dokonać poprawek czy uzupełnień, o które prosi ARiMR. Wtedy część z nich, albo decydowała się na korzystanie z płatnych porad udzielanych przez firmy trudniące się doradztwem lub niestety rezygnowała z ubiegania się o uzyskanie wsparcia z PROW. Teraz tacy wnioskodawcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług zespołów eksperckich i jest nadzieja na to, że ich wnioski zostaną przy takim wsparciu właściwie przygotowane i ARiMR będzie mogła im udzielić pomocy i prawidłowo ją rozliczyć. W skład zespołów ekspertów, przeszkolonych przez pracowników ARiMR, wchodzą przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, a także instytutów naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelni rolniczych oraz innych podmiotów świadczących usługi doradcze. Jak powiedział Minister Rolnictwa „Chodzi o to, aby każdy zgodny w przepisami unijnymi i złożony w prawidłowy sposób wniosek, mógł być zrealizowany, a środki wypłacone”.

Zespoły ekspertów bezpłatnie pomagają wnioskodawcom, którzy ubiegali się w ARiMR o przyznanie m.in. pomocy w ramach następujących działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom;
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (tylko Centrum Doradztwa Rolniczego);
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 • Program rolnośrodowiskowy;
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej;
 • Grupy producentów rolnych;
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
 1. pomagają w prawidłowym rozliczeniu otrzymanego wsparcia. Pomagają zebrać i właściwie przygotować do przedstawienia dokumenty, które świadczą o przebiegu realizowanych przez wnioskodawców inwestycji. Udzielają także porad jak poprawnie udokumentować i rozliczyć poniesione przez beneficjentów koszty wykonanych operacji. Eksperci pomogają również w przygotowywaniu wniosków o dokonanie zmian umów o przyznanie pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Doradzają jak napisać odpowiedzi na zastrzeżenia Agencji dotyczące dokumentów złożonych o przyznanie lub wypłatę pomocy. Zespoły ekspertów pomogają przygotowywać odpowiedzi lub uwagi do protokołów czy raportów z kontroli przeprowadzonej u wnioskodawców lub beneficjentów pomocy. Doradzają także wnioskodawcom czy beneficjentom w sprawach dotyczących zwrócenia przez nich Agencji pomocy finansowej czy nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Zespoły ekspertów pomagają bezpłatnie wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw lub uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw. Zakres takiej pomocy obejmuje:

 1. wprowadzanie zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw;
 2. przygotowywanie programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian;
 3. przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej;
 4. przygotowanie prawidłowego udokumentowania realizacji inwestycji zapisanych w planie dochodzenia do uznania;
 5. przygotowanie odpowiedzi na pisma ARiMR dotyczące opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub przyznania pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań w przypadku niekorzystnych decyzji oraz zaplanowanie odpowiednich działań naprawczych;
 6. przygotowywanie odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów;
 7. doradzanie w sprawach dotyczących zwrotu przez wnioskodawców do Agencji pomocy finansowej lub oddania nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa ściśle współpracują z ARiMR w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez nie usług na rzecz rolników i innych beneficjentów korzystających ze wsparcia udzielanego im za pośrednictwem Agencji.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymanego wsparcia doradczego i jego zakresu można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR.

 1. ekspertów WPR – zobacz.                                                                              źródło: www.arimr.gov.pl