EkoTechProdukt

W dniu 20 marca 2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Konferencja prasowa odbyła się związku z rozpoczęciem realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” AKRONIM: EkoTechProdukt, który w drodze konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kierownikiem projektu jest Pani dr Lidia Sas-Paszt, a koordynatorem projektu – dr Eligio Malusa.

Głównym celem projektu 'EkoTechProdukt’ jest stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorców z sektora rolnictwa ekologicznego. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez opracowanie i wprowadzenie do praktyki innowacyjnych rozwiązań dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do zwiększenia ekologicznej produkcji owoców i materiału szkółkarskiego w Polsce, a także do poprawy jej opłacalności. Ważnym aspektem projektu będzie określenie wpływu spożywanych owoców, wytworzonych metodami ekologicznymi, na zdrowie człowieka.

Budżet projektu 'EkoTechProdukt’ wynosi 22.8 mln. złotych i będzie realizowany przez okres pięciu lat. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum składające się z dwóch partnerów: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (wnioskodawca projektu, koordynator i główny wykonawca zadań badawczo-rozwojowych), oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (prowadzący analizy charakterystyki prozdrowotnej owoców wyprodukowanych z zastosowaniem środków opracowanych w czasie trwania projektu, pod kątem oceny klinicznej pacjentów).