Dziś ostatni dzień naboru wniosków o „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej” będą przyjmowane do dnia następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, że przyjęte wnioski w całym kraju wyczerpują w co najmniej 120% limit środków przewidziany w 2009 roku na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie spożywczym. Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” złożono w dniach 15 – 20 kwietnia 1304 wnioski, a na działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” – łącznie blisko 900 wniosków.

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w przetwórstwie spożywczym złożyli przedsiębiorcy z województw wielkopolskiego – 55 i mazowieckiego – 50. Jeden beneficjent może otrzymać wsparcie w wysokości do 20 mln zł, a średnia kwota o jaką wystąpili do tej pory wnioskodawcy wynosi 2,36 mln zł. O najwyższe kwoty dofinansowania występują przedsiębiorcy z województw: podlaskiego – 4,63 mln zł i podkarpackiego – 4,31 mln zł w przeliczeniu na jeden wniosek. Na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej” przewidziano w 2009 roku ponad 637 mln zł. W złożonych do poniedziałku, 20 kwietnia wnioskach beneficjenci w skali kraju ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości blisko 888 mln zł. Kwota ta wyczerpuje w 139,27% limit środków przewidziany na to działanie w tegorocznym naborze.

Liczba złożonych wniosków, kwota o którą ubiegają się wnioskodawcy w poszczególnych województwach i stopień wykorzystania limitu finansowego w skali kraju, 20 kwietnia 2009 r. godz. 16.15.

tab.1

 

Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 370,8 mln zł. Środki te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Rolnik lub jego domownik może otrzymać do 100 tys. zł na rozwój działalności innej niż rolnicza. Złożone w ciągu czterech dni wnioski wykorzystały w największym stopniu limity finansowe przyznane województwom: wielkopolskiemu – 89,35%, warmińsko-mazurskiemu – 84,11% i pomorskiemu – 65%. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu, lecz nie później niż 31 grudnia 2009 r.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitu finansowego w poszczególnych województwach, 20 kwietnia 2009 r. godz. 16.15.

tab.2

 

Na działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” do 17 kwietnia złożono w skali kraju 831 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na sumę blisko 5,2 mln zł. Tegoroczny limit środków przewidziany na to działanie wynosi około 767 mln zł. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w tegorocznym naborze upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120%  dostępnych środków, lecz nie później niż 31 grudnia 2009 r.

Rolnicy i producenci rolni złożyli w ciągu trzech dni trwania naboru 34 wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Ubiegają się oni łącznie o dofinansowanie w wysokości 186,8 tys. zł. Pula środków przewidziana w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie udziału rolników w systemach jakości żywności wynosi około 415 mln zł. Termin składania wniosków w ramach tego działania upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych, nie później niż 31 grudnia 2013 r.

 

Źródło: ARiMR