Czy KE ma podstawę do żądania zwrotu prawie 80 mln EUR ?

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

W oparciu o te przepisy, w dwóch terminach – od 1. lutego do 22. marca 2005 roku oraz do 6. do 16. listopada 2006 roku, przyjmowane były wnioski wraz z planami rozwoju gospodarstwa. Wsparcie finansowe, w wysokości 1 250 EUR rocznie, przyznawane było na okres nie dłuższy niż 5 lat.

W 2007 roku zakończyła się weryfikacja wniosków łącznie z biznesplanami oraz zostały wydane ostatnie decyzje o przyznaniu wsparcia. W związku tym ostanie środki zostały wypłacone w 2012 r. z budżetu PROW 2007-2013, jako zobowiązanie PROW 2004-2006.

Kontrole realizacji biznesplanów prowadzone były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po trzech latach od przyznania pomocy. Kontrole te odbywały się w oparciu o przepisy ustanowione w latach 2004 – 2006. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia wydawane były decyzje administracyjne o zaprzestaniu wsparcia lub zwrocie nienależnych środków.

Polska odwoła się od decyzji wykonawczej Komisji do Sądu Unii Europejskiej (sąd pierwszej instancji). Zapowiadana kara, 10 proc. przyznanych środków, jest w opinii MRiRW zbyt wysoka w odniesieniu do wskazanych przez audytorów Komisji Europejskiej nieprawidłowości. W Polsce został zrealizowany, stawiany w przepisach unijnych cel, wdrażania działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”.

źródło: www.minrol.gov.pl