Cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o.

W celu dokonania zgłoszenia do nowej jednostki, należy przekazać jej kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej: www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne→zgłoszenie działalności. W sekcji IV – nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V – nazwę i numer nowej, wybranej jednostki certyfikującej.
Aktualny rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym znajduje się pod niniejszą informacją, a także jest dostępny na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl, w zakładce: Rolnictwo ekologiczne→Kontrola i certyfikacja→Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce.
W okresie, w którym producent ekologiczny pozostaje poza kontrolą jednostki certyfikującej, zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy, uprawnienia jednostki certyfikującej, w tym uprawnienia do prowadzenia kontroli, wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą Bioekspert Sp. z o. o. tracą ważność z chwilą objęcia producenta systemem kontroli przez nową jednostkę certyfikującą (i wydania nowego certyfikatu) lub po upływie okresu 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna.
Producent ekologiczny, kontrolowany wcześniej przez jednostkę Bioekspert Sp. z o.o., który do końca dnia 8 października 2013 r. nie znajdzie się pod kontrolą nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Producent taki straci prawo wprowadzania na rynek produktów z nawiązaniem do ekologicznej metody produkcji. Producenci, którzy zostali wyłączeni z systemu kontroli, nie zostaną ujęci w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, co może skutkować konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa dotyczących udzielania wsparcia finansowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Dodatkowe informacje w związku z cofnięciem upoważnienia jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o., można uzyskać pod numerem telefonu GIJHARS 22 623-29-31 lub w jednej z jednostek certyfikujących wymienionych poniżej.
Lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce, wg stanu na dzień 10 sierpnia 2013 r.
Numer jednostki
certyfikującej
Jednostka certyfikująca Adres, telefon
PL-EKO-01 EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.
www.ekogwarancja.pl
e-mail:  biuro@ekogwarancja.pl
Dąbrowica 185 P,
21-008 Tomaszowice
tel. +48 (81) 501 68 30
PL-EKO-02 PNG Sp. z o. o.
www.certyfikacja.co
e-mail:  biuro@certyfikacja.co
Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce
tel. +48 (41) 306 40 00
PL-EKO-03 COBICO Sp. z o. o.
www.cobico.pl
e-mail:   cobico@cobico.pl
Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
tel. +48 (12) 632 35 71
PL-EKO-05 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.
www.biocert.pl
e-mail:   sekretariat@biocert.pl
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
tel. +48 (12) 430-36-06
PL-EKO-06 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile
www.pcbc.pila.pl
e-mail:  pcbcpila@pcbc.pila.pl
ul. Śniadeckich 11, 1-920 Piła
tel. +48 (67) 213 82 00
PL-EKO-07 AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
www.agrobiotest.pl
e-mail:  agro.bio.test@agrobiotest.pl
ul. ZWM 5, 02-786 Warszawa
tel. +48 (22) 847 87 39
PL-EKO-08 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  www.tuv.com
e-mail:  post@pl.tuv.com
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel. +48 (22) 846 79 99
PL-EKO-09 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
www.agroeko.com.pl
e-mail:  sekretariat@agroeko.com.pl
ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa
tel. + 48 (22) 884 00 20
PL-EKO-10 SGS Polska Sp. z o.o.
www.pl.sgs.com
e-mail:  sgs.poland@sgs.com
ul. Bema 83, 01-233 Warszawa
tel. +48 (22) 329 22 22

źródło: www.ijhar-s.gov.pl