Bilans programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Termin przeprowadzenia tegorocznego naboru wniosków Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił 31 marca br, podając do publicznej wiadomości, że od 21 do 28 kwietnia rolnicy mogą składać wnioski na to działanie bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych lub za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR albo wysyłać pocztą. Do 28 kwietnia, do końca dnia, OR ARiMR przyjęły w skali kraju 15593 wnioski. Do liczby tej dodane zostaną wnioski wysłane do 28 kwietnia listami poleconymi, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, które jeszcze dostarczy poczta do Oddziałów Regionalnych. Na udzielenie wsparcia rolnikom modernizującym gospodarstwa ARiMR może przeznaczyć w ramach tegorocznego naboru 2,53 mld zł. Kwota ta została podzielona na koperty wojewódzkie. Wszystkie wnioski złożone i wysłane pocztą w terminie wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność ich rozpatrywania. Losowanie odbędzie się w Centrali ARiMR w Warszawie, osobno dla każdego województwa, nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków o pomoc z tego działania. Wiadomo już, że w woj. zachodniopomorskim dofinansowaniem może być objęty mniej niż co trzeci wniosek, a w woj. lubuskim co drugi. Złożone tam do 28 kwietnia, do końca dnia, wnioski wyczerpały wojewódzkie limity środków odpowiednio w 330,77% i 205,95%. Natomiast w ośmiu województwach przyjęte do tego czasu wnioski nie wyczerpują puli środków przewidzianych dla tych regionów, co oznacza, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli tam prawidłowo wypełnione wnioski mogą otrzymać pomoc o jaką się ubiegali. W województwach, w których limit środków przewidzianych na „Modernizację gospodarstw rolnych” na 2009 r. nie został wykorzystany, będzie ogłoszony dodatkowy nabór wniosków.

mode. ostatnie dane

Pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli prowadzą działalność rolniczą i są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważne jest, aby było to gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Osoba fizyczna, ubiegająca się o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w swoim gospodarstwie, musi być pełnoletnia i nie mieć ukończonych 60 lat. Ponadto musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. wykształcenie rolnicze lub w zależności od posiadanego wykształcenia nierolniczego odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Ewentualnie może się ona legitymować tytułem kwalifikacyjnym lub zawodowym w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej trzyletnim stażem pracy w rolnictwie.

Pomoc finansowa może być przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji poniesionych na: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. W ramach projektów dofinansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” można kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania czy też sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Może to być sprzęt do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, ochrony, zbioru roślin. Można także sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w tym także programów księgowych.

Jeden wnioskodawca i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie, w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013, pomoc w wysokości 300 tys. zł. W ramach tegorocznego naboru wniosków, pomoc udzielana będzie w formie refundacji od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Procentowy poziom refundacji zależy od wieku beneficjenta oraz od miejsca realizacji inwestycji. Na przykład, jeżeli rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 lat, może otrzymać 50% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy dodatkowo realizuje inwestycję na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych dopłatami ONW, na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, poziom refundacji tych kosztów wzrasta do 60%.


Źródło: ARiMR