Będzie pomoc na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe lub inwestycje chroniące przed skutkami takich kataklizmów

 

Wnioski o pomoc z działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR i mogą to zrobić jedynie Nadleśniczy Lasów Państwowych, bądź osoby przez nie upoważnione. W przypadku prywatnych właścicieli, których lasy zostały zniszczone i którzy chcieliby także skorzystać z pomocy finansowej ARiMR, muszą zgłosić to w swoim nadleśnictwie. Ważne jest, aby dokonać tego przed złożeniem przez to nadleśnictwo wniosku o pomoc w ARiMR. 
W danym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach Schematu II, czyli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów leśnych, z wyjątkiem sytuacji, w której na podstawie wcześniej złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

Pomoc w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów przyznanych przez ARiMR złożonym wnioskom o wsparcie. Liczba punktów zależy od tego, jaki jest procentowy udział kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa  w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy. Im ten udział jest wyższy, tym większa jest liczba przyznawanych punktów, a więc wyższe miejsce danego wniosku na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie przyznaje się punktów.

Departament Komunikacji Społecznej

źródło: www.arimr.gov.pl