Będą ułatwienia dla ekologicznych rolników?

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa będzie mógł wydać rozporządzenie wprowadzające generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Takim odstępstwem może być np. zgoda na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie, na równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną czy na zmianę warunków w pomieszczeniach inwentarskich.

Obecnie, aby uzyskać taką zgodę, trzeba każdorazowo złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub Głównego Inspektora JHARS, który zapoznaje się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej, kontrolującej danego producenta.

Nowe przepisy usuwają więc obowiązek każdorazowego występowania o zgodę na odstępstwa, co oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.

Przewidziano też wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi JHARS danych dotyczących kontrolowanych producentów. Nie będą one musiały informować IJHARS o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli.

Zmieniony zostanie termin przekazywania informacji – ma to być 30 listopada każdego roku, a nie jak dotychczas 31 października.

Na podstawie nowych przepisów minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora rolnictwa ekologicznego z obowiązku zdawania egzaminu co trzy lata, bez uszczerbku dla jakości nadzoru.

Zaproponowano regulacje umożliwiające jednostkom certyfikującym i Głównemu Inspektorowi dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych, w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji o producentach objętych kontrolą. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania błędnych informacji, np. dotyczących różnic w pomiarze działek i usprawni system nadzoru.

Autor: kaien
Źródło: PAP; www.tvpparlament.pl