ARR

Rolnik otrzyma pomoc, jeżeli plantacja spełnia następujące warunki:

    * obejmuje obszar co najmniej 1 ha,

    * nie została założona na trwałych użytkach zielonych,

    * jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok następujący po roku jej założenia,

    * została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,

    * jest położona:

          o 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej  jako grunt leśny,

          o 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny niż wymieniony wyżej sposób.

    * nie została założona na gruntach:

          o objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów jednoznacznie nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,

          o zmeliorowanych – w przypadku plantacji topoli lub wierzby,

W danym roku Rolnik może ubiegać się o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni nie większej niż 100 ha. Pomoc do danej plantacji może być udzielona tylko raz.

Rolnik zainteresowany uzyskaniem pomocy do plantacji trwałych będzie zobowiązany do złożenia wniosku w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na miejsce położenia plantacji.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Rolnik będzie zobowiązany złożyć kopię:

      1) wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, zawierającą datę jego złożenia w biurze powiatowym ARiMR,

      2) umowy dzierżawy działek – w przypadku, gdy plantacja została założona na działkach dzierżawionych przez Rolnika. Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych,

      3) w przypadku plantacji wierzby i topoli – zaświadczenie potwierdzające, że plantacja trwała położona jest na działkach niezmeliorowanych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych lub inne upoważnione instytucje.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia  złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych.

Przed przyznaniem Rolnikowi pomocy do plantacji trwałych służby kontrolne OT ARR przeprowadzą kontrolę mającą na celu stwierdzenie czy dane zawarte w złożonym przez Rolnika wniosku o przyznanie pomocy są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli kontrola nie wykaże niezgodności, Dyrektor OT ARR przyzna pomoc w drodze decyzji administracyjnej, a płatność zostanie przekazana na wskazany we wniosku rachunek bankowy Rolnika w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Rolnik zachowa prawo do przyznanej pomocy, gdy:

    * plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej 5 kolejnych lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

    * wszystkie rośliny zebrane z plantacji będą w wymienionym wyżej okresie przeznaczane na cele energetyczne,

    * zostanie przyznana mu płatność do upraw roślin energetycznych w roku składania wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.

Agencja Rynku Rolnego przeprowadzi kontrolę dotyczącą spełnienia wyżej wymienionych warunków.

W przypadku niespełnienia w/w warunków, Rolnik będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej pomocy do plantacji trwałych:

      1) w wysokości 25% przyznanej pomocy – w przypadku, gdy Rolnik nie otrzyma płatności do upraw roślin energetycznych w roku złożenia wniosku o pomoc do plantacji trwałych;

      2) proporcjonalnie do różnicy stwierdzonej między ilością roślin zebranych w danym roku z powierzchni plantacji upraw trwałych objętej pomocą do plantacji trwałych, a ilością roślin przeznaczonych na cele energetyczne, przy czym, podstawą do obliczenia wysokości zwrotu jest 25% kwoty przyznanej pomocy – w przypadku, gdy nie wszystkie zebrane w danym roku rośliny energetyczne zostaną przeznaczone na cele energetyczne;

      3) w wysokości 100% przyznanej pomocy – plantacja nie będzie utrzymywana przez co najmniej kolejnych 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.

Całkowity zwrot pomocy do plantacji trwałych nie będzie mógł przekroczyć kwoty pomocy przyznanej Rolnikowi.

Źródło: ARRl