ARR: Termin składania wniosków

Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres Oddziału Terenowego ARR właściwego za względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, do dnia 15 lutego 2009 r. Wnioski złożone po 15 lutego 2009 r. (w tym nadane w placówce pocztowej po tym terminie) nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty. Celem umożliwienia jak największemu gronu producentów rolnych złożenie wniosków o przyznanie dopłaty, Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego w sobotę 14 lutego 2009 r. będą pełniły dyżury w godz. 8 – 16.

Źródło: ARR