ARiMR, zgodnie z harmonogramem, zakończyła I etap oceny formalnej wniosków.

Z końcem stycznia 2009 r., zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zakończony został I etap oceny formalnej wszystkich 818 wniosków złożonych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013.

Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w pełnym zakresie mogła się rozpocząć dopiero od dnia 16 października 2008 r., tj. od momentu otrzymania pełnej akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi m.in. działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Należy zwrócić uwagę, że podpisanie umowy z wnioskodawcą lub wydanie decyzji wymaga wcześniejszej wieloetapowej oceny. Generalną specyfiką oceny wniosków jest zachowanie zasady „dwóch par oczu”. Oznacza to, że nad danym wnioskiem na każdym etapie pracują dwie osoby. Dodatkowo ocena merytoryczna podzielona jest na trzy etapy: kosztorysową, technologiczną i ekonomiczną.

Za sukces należy uznać również, biorąc pod uwagę czas rozpoczęcia oceny, długie terminy wynikające z Rozporządzenia na przekazywanie przez Wnioskodawców uzupełnień do wniosków, oraz liczne prośby Wnioskodawców dotyczące przedłużenia terminu uzupełnienia wniosku, że do dnia dzisiejszego zostały w pełni rozpatrzone 102 wnioski, a Agencja zawarła pięć umów na dofinansowanie projektów w ramach tego działania .

 
Źródło: ARiMR