ARiMR uruchamia kredyty udzielane gospodarstwom poszkodowanym przez klęski żywiołowe

Zgody wyrażone przez Ministra Rolnictwa na uruchomienie kredytów klęskowych dotyczą tych terenów, na których komisje powołane przez wojewodów oszacowały straty spowodowane klęskami żywiołowymi.

 
Rolnik ubiegający się w banku o kredyt klęskowy musi dołączyć do wniosku opinię wojewody sporządzoną przez komisję, która szacowała powstałe w jego gospodarstwie straty.

W zależności od rodzaju poniesionych strat rolnik może ubiegać się w banku o klęskowy kredyt obrotowy bądź inwestycyjny.

Przyznana rolnikowi kwota inwestycyjnego kredytu klęskowego (linia nKL01) nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, a kredytu obrotowego (linia nKL02) – kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody, nie więcej jednak niż 4 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej (np. fermę drobiu).

Klęskowy kredyt inwestycyjny może być udzielony na 8 lat, a w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu na 5 lat. Z kolei klęskowego kredytu obrotowego bank może udzielić na okres nie dłuższy niż 4 lata. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.

Zobacz więcej informacji na temat kredytów udzielanych z dopłatą Agencji do ich oprocentowania.

Źródło: ARiMR