ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy przetwórcom z sektora rolno-spożywczego. Podsumowanie zakończonych w kwietniu naborów.

 

Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Terminy i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 28 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Dzienniku Gazecie Prawnej”). W tegorocznym naborze, do rozdzielenia jest ok. 500 mln zł. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowić będą koszty:

  • związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa – przyznanych zostanie 10 pkt, albo
  • związane z poprawą ochrony środowiska – wniosek otrzyma 5 pkt;

2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pojawią się koszty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością – przewidziano przyznanie 2 pkt;

3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia Komisji nr 2003/361/WE – zasady przewidują przyznanie 5 pkt;

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji:

  • jest najwyższe w kraju – projekt otrzyma 5 punktów,
  • jest niższe od ww. – liczba punktów będzie proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej, z uwzględnieniem wartości bezrobocia.

5) W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy. 

Pobierz wniosek o pomoc na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i lesnej” – otwórz

Podsumowanie zakończonych naborów wniosków

W minionym tygodniu zakończyły się dwa nabory inwestycyjne prowadzone w ramach PROW 2007 – 2013. Piątek, 26 kwietnia był ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Nabór wniosków, rozpoczął się 15 kwietnia i został przeprowadzony w 15 województwach, poza Wielkopolską. W tym czasie do Agencji zgłosiło się 6558 zainteresowanych, którzy ubiegają się o przyznanie im 1,337 mld zł wsparcia. Ostateczna liczba złożonych wniosków i wynikająca z nich kwota pomocy będzie z całą pewnością wyższa, ponieważ część osób zainteresowanych takim wsparciem wysłał swoje wnioski rejestrowaną przesyłką pocztową i minie kilka dni, zanim trafią one do ARiMR. Limit środków na takie wsparcie w tegorocznym naborze wynosi ok. 2 mld zł.

Natomiast, 23 kwietnia 2013 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Nabór ten prowadzony był przez ARiMR od 27 marca br. w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Rolnicy z tych terenów złożyli w swoich oddziałach regionalnych w tym czasie 10315 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 1,697 mld zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł. Liczba złożonych wniosków, jak i wynikająca z nich kwota pomocy zwiększą się zapewne, bowiem część rolników zdecydowała się na wysłanie swoich wniosków za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu, zanim wszystkie one dotrą do ARiMR.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Termin i zasady ubiegania się o pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Dzienniku Gazecie Prawnej”). Wykluczenie z tego naboru woj. Wielkopolskiego związane było z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekraczało przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji PROW 2007-2013. O pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogły ubiegać się osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzały na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogli otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogli uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogli otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można było składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo wysła rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych. 

Pobierz wniosek o pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – otwórz  

Modernizacja gospodarstw rolnych

Termin i zasady przyjmowania wniosków w tegorocznym naborze podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross za pośrednictwem ogólnopolskiego dziennika („Dziennik Gazeta Prawna”) oraz portalu internetowego Agencji (otwórz). 

Przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” w wymienionych wyżej ośmiu województwach, wynikało z faktu, że tylko w tych regionach były jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na taką pomoc. W pozostałych ośmiu województwach limit środków został wyczerpany w poprzednich naborach, które przeprowadzone były w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. podkarpackim). Wnioski o przyznanie pomocy można było składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, podlegającego takiemu oddziałowi. Można je było także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, zaadresowaną do właściwego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji. 

Pobierz wniosek o pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” – otwórz

Nowe nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

Terminy naborów

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

29 kwietnia – 24 maja 2013 r.

Nabory z wniosków z PROW 2007 – 2013 prowadzone przez ARiMR

Terminy naborów

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku

Grupy producentów rolnych 

Od 2007 roku do wyczerpania środków finansowych

DKS

źródło: www.arimr.gov.pl