ARiMR pracuje coraz lepiej, to wniosek z konferencji prasowej kierownictwa Agencji

Dopiero wtedy można było przystąpić do weryfikacji wniosków przyjętych w 2007 roku na „Modernizację gospodarstw rolnych”, a także wniosków złożonych na początku 2008 roku na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej czy leśnej”.
W tej sytuacji za duży sukces należy uznać to, że w ciągu 4 miesięcy podpisano z ponad 10,5 tys. rolników umowy o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”, co stanowi blisko 70% wszystkich wniosków złożonych na to działanie w 2007 roku. Trzeba także zaznaczyć, że liczba podpisanych umów jest imponująca również z tego względu, że prawie wszystkie złożone wnioski były niekompletne lub zawierały poważne błędy. Uzupełnianie ich i poprawianie przez rolników, wraz z koniecznością (za każdym razem) ich weryfikacji zabierało dużo czasu. Z podobnych przyczyn ARiMR podpisała do tej pory niedużo umów z przetwórcami, którzy składali w 2008 roku wnioski o pomoc finansową z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Oprócz tego weryfikacja wniosków o pomoc z tego działania jest bardzo skomplikowana, bo są one niezwykle obszerne. Jeden wniosek to często co najmniej kilkaset stron dokumentów i może być on na etapie kontroli administracyjnej dwukrotnie uzupełniony przez przedsiębiorcę. Czas na uzupełnienie dokumentów wynosi za każdym razem 21 dni. Jak się okazało przedsiębiorcy wykorzystują ten czas niemal w 100%. Ponadto ze względu na niepewną sytuację gospodarczą wielu z nich prosi o zawieszenie rozpatrywania ich wniosków na okres nawet 6 miesięcy. Chcą w ten sposób upewnić się czy zaplanowana przez nich inwestycja ma szansę stać się dochodową. ARiMR rozumiejąc obawy przedsiębiorców nie może jednak zgodzić się na tak długi okres zawieszenia rozpatrywania wniosków, bo utrudniałoby to bardzo rozpoczęcie kolejnego naboru na to działanie, który będzie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Dariusz Wojtasik przedstawił też efekty dopłat do oprocentowani rolniczych kredytów. Przypomniał, że w 2008 roku ARiMR przekazała bankom na te dopłaty ponad 900 mln zł. Dzięki temu udzielono rolnikom prawie 54 tysiące kredytów na sumę przeszło 3,3 mld. zł.

Za duży sukces uznał realizację dopłat bezpośrednich za 2008 rok, które przebiegły w tej „kampanii” rekordowo szybko. Dotychczas wypłacono rolnikom 7,1 mld zł, dla prawie 90% uprawnionych do otrzymania tych płatności. W grudniu ubiegłego roku dokonywano dziennie około 58 tys. przelewów pieniędzy na konta beneficjentów. Za tak sprawne wypłacanie środków Prezes wyraził podziękowania wszystkim pracownikom Agencji a szczególnie służbom finansowym.

Przechodząc do rozpoczynającego się od 16 marca, czyli od najbliższego poniedziałku, przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 rok, poinformował, że prawie wszyscy rolnicy dostali już tzw. wnioski spersonalizowane znacznie łatwiejsze do wypełnienia w porównaniu z obowiązującymi w ubiegłych latach. Te wnioski w podstawowym terminie będzie można składać do 15 maja br. bez sankcji za zwłokę – wyjaśnił Prezes.

Najważniejszą sprawa na konferencji było przedstawienie tegorocznego harmonogramu  naborów wniosków na wsparcie z PROW 2007-13. Prezes Dariusz Wojtasik wyjaśnił, że przed uruchomieniem nowych naborów Agencja chciała zakończyć rozpatrywanie wniosków zebranych w ubiegłym roku, aby nie nastąpiło spiętrzenie w jej pracy prowadzące do bałaganu i paraliżu. Przedstawiając uzgodniony z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim harmonogram uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013, przewidujący ogłoszenie wszystkich naborów wniosków do połowy roku, Prezes ARiMR zaznaczył, że możliwe są jedynie niewielkie odstępstwa od podanych terminów. Agencja ma nadzieję, że wcześniejsze ogłoszenie harmonogramu pozwoli chętnym na uzyskanie wsparcia finansowego dobrze przygotowac wnioski i ograniczy ilość koniecznych poprawek i uzupełnień dokumentów. Rozpatrywanie dobrze wypełnionych wniosków będzie krótsze i pozwoli na szybsze wypłacanie pieniędzy beneficjentom.

Odpowiedzialna za wdrażanie PROW 2007-13 wiceprezes Zofia Szalczyk poinformowała, że na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Nowością  jest w zasadzie tylko to, że w tym roku dla dwóch działań inwestycyjnych: „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania przez ARiMR złożonych wniosków będzie ustalona w drodze losowania.  Uszeregowane w ten sposób wnioski  przejdą następnie tak jak do tej pory  procedury weryfikacji i oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007 – 2013.

Wiceprezes Zbigniew Jasiołek odpowiadając na pytania dotyczące systemów informatycznych przedstawił prace związane z uporządkowaniem tej kwestii. Mają one na celu doprowadzenie do optymalnej sprawności wykorzystywanych systemów informatycznych i obniżenia kosztów.

Źródło: ARiMR