ARiMR podpisuje umowy na dofinansowanie działalności nierolniczej

Niestety wiele wniosków, złożonych w Oddziałach Regionalnych ARiMR w 2008 roku na wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zawiera błędy. To sprawia, że podobnie jak w wypadku innych wniosków  o udzielenie pomocy ze środków unijnych i krajowych rozpatrywanych przez ARiMR,  wnioskodawcy muszą złożyć dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia, a to w rezultacie spowalnia tempo podpisywania umów. Agencja prosi by ci rolnicy do, których trafiły pisma o złożenie poprawek do wniosków, zrobili to jak  najszybciej, bo im  krótszy będzie czas ich weryfikacji tym krócej będzie trwało oczekiwanie na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.

Warto podkreślić jednocześnie, że  starając się jak najszybciej doprowadzić do wypłacenia pieniędzy m.in. także wnioskodawcom o dotacje na rozwijanie działalności nierolniczej, kierownictwo ARiMR poleciło, aby dyrektorzy Oddziałów Regionalnych wprowadzili dwuzmianowy system pracy oraz by przesunęli część pracowników z Biur Powiatowych, do rozpatrywania wniosków o pomoc ze wszystkich „działań”  PROW 2007-13. Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły zwiększyć tempo weryfikacji wniosków i wypłacania pieniędzy tym wnioskodawcom, których wnioski przeszły wszystkie procedury.

Spośród 587 rolników, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 106 złożyło wnioski o płatność na łączną kwotę 9,6 mln zł. Agencja rozpoczęła już realizację płatności dla wniosków pozytywnie zautoryzowanych.

Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. Wysokość otrzymanej z ARiMR pomocy nie może przekroczyć połowy kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika na realizację inwestycji objętej wsparciem.

W 2008 roku w skali kraju przeznaczono na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro), a w całym okresie realizacji PROW 2007 – 2013 przewidziano na to działanie ponad 345 mln euro.

15 kwietnia tego roku planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 

 

Źródło: ARiMR