ARiMR podpisała 1011 umowy na wsparcie działalności nierolniczej

Niestety wiele wniosków, złożonych w Oddziałach Regionalnych ARiMR w 2008 roku na wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zawiera błędy. To sprawia, że podobnie jak w wypadku innych wniosków  o udzielenie pomocy ze środków unijnych i krajowych rozpatrywanych przez ARiMR,  wnioskodawcy muszą złożyć dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia, a to w rezultacie spowalnia tempo podpisywania umów. Agencja prosi by ci rolnicy, do których trafiły pisma o złożenie poprawek do wniosków, zrobili to jak  najszybciej, bo im  krótszy będzie czas ich weryfikacji, tym krócej będzie trwało oczekiwanie na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.

Warto podkreślić jednocześnie, że  kierownictwo ARiMR starając się jak najszybciej doprowadzić do wypłacenia pieniędzy wnioskodawcom na rozwijanie działalności nierolniczej, poleciło, aby dyrektorzy Oddziałów Regionalnych wprowadzili dwuzmianowy system pracy oraz by przesunęli część pracowników z Biur Powiatowych do rozpatrywania wniosków o pomoc ze wszystkich „działań”  PROW 2007-13. Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły zwiększyć tempo weryfikacji wniosków i wypłacania pieniędzy tym wnioskodawcom, których wnioski przeszły wszystkie procedury.

Spośród 1011 rolników, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 233 zrealizowało projekty i złożyło wnioski o płatność na łączną kwotę 20,4 mln zł. Agencja wypłaciła wsparcie 23 beneficjentom w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. Wysokość otrzymanej z ARiMR pomocy nie może przekroczyć połowy kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika na realizację inwestycji objętej wsparciem.

W 2008 roku w skali kraju przeznaczono na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro), a w całym okresie realizacji PROW 2007 – 2013 przewidziano na to działanie ponad 345 mln euro.

15 kwietnia br. ARiMR uruchomiła drugi nabór wniosków na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, na który przeznaczono w 2009 roku 370,8 mln zł z PROW 2007-2013.

 

Źródło: ARiMR