5500 wniosków o pomoc złożyli rolnicy na modernizację w tym roku

W skali kraju Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w sumie 5560 wniosków, w których rolnicy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości blisko 844 mln zł. Wnioski składane są do Oddziałów Regionalnych, a także za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR, oraz wysyłane pocztą. Agencja stworzyła takie możliwość, aby ułatwić rolnikom dostęp do wsparcia z tego działania. Na „Modernizację gospodarstw rolnych” ARiMR ma w tym naborze wniosków 2,5 mld zł. Kwota ta podzielona została na tzw. koperty wojewódzkie. Złożone w dniach 21 – 23 kwietnia wnioski, obok województwa lubuskiego, w największym stopniu wykorzystują wojewódzkie koperty finansowe w Zachodniopomorskiem – 93%, Warmińsko-mazurskiem – 66,39% i Pomorskiem – 1,13%. W trwającym naborze wnioski będą przyjmowane do 28 kwietnia.

Przewidziane w 2009 r. kwoty na pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstwa rolnych”, liczba złożonych wniosków oraz stopień wykorzystania limitu środków w poszczególnych województwach.

moder. tab

Wszystkie wnioski złożone i wysłane pocztą w dniach 21 – 28 kwietnia br. wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność, w jakiej przysługuje pomoc. Losowanie przeprowadzone zostanie za pomocą systemu teleinformatycznego w Centrali ARiMR odrębnie dla każdego z 16 województw, w terminie od 21 do 30 dni od zakończenia naboru wniosków z tego działania. Datę losowania poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl Prezes Agencji, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia.

Nie później, niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o ustalonej drogą losowania kolejności przyznawania pomocy w danym Oddziale Regionalnym Agencji.

O pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli prowadzą działalność rolniczą i są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważne jest, aby było to gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Osoba fizyczna, występująca o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w swoim gospodarstwie, musi być pełnoletnia i nie mieć ukończonych 60 lat. Ponadto musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. wykształcenie rolnicze lub w zależności od posiadanego wykształcenia nierolniczego odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Ewentualnie może się ona legitymować tytułem kwalifikacyjnym lub zawodowym w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej trzyletnim stażem pracy w rolnictwie.

Pomoc finansowa może być przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji poniesionych na: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. W ramach projektów dofinansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” można kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania czy też sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Może to być sprzęt do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, ochrony, zbioru roślin. Można także sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w tym także programów księgowych.

Jeden wnioskodawca i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 pomoc w wysokości 300 tys. zł. W ramach tegorocznego naboru wniosków, pomoc udzielana będzie w formie refundacji od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Procentowy poziom refundacji zależy od wieku beneficjenta oraz od miejsca realizacji inwestycji. Na przykład, jeżeli rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 lat, może otrzymać 50% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy dodatkowo realizuje inwestycję na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych dopłatami ONW, na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem

 

Źródło: ARiMR