420 umów o przyznanie rekompensat za 25 dniowe przerwy w połowach dorsza

Wypłata rekompensaty przysługuje armatorom, którzy w 2008 roku posiadali kwotę połowową dorsza i udokumentują, że zaprzestali połowu tej ryby na Bałtyku Zachodnim, w podobszarze 22-24, przez dowolnie wybrane 25 dni w okresie od 22 maja do końca czerwca oraz od 1 do 30 września 2008 roku. Wysokość tych rekompensat wypłacanych przez ARiMR zależy między innymi od długości statku rybackiego i waha się od 23 675 zł w przypadku jednostki o długości do 15 metrów, do 32 125 zł dla jednostki o długości powyżej 25 metrów i jest proporcjonalna do liczby dni w których zawieszona została działalność połowowa. Kwota rekompensaty może zostać zwiększona o 3 425 zł za każdą osobę pracującą na statku rybackim w okresie zaprzestania działalności połowowej, proporcjonalnie do udokumentowanej liczby dni, w których nie prowadzona była działalność połowowa. Rekompensaty za przerwy w połowach dorsza wypłacane są ze środków na „Pomoc publiczną z tytułu tymczasowego zawieszenia połowów”, przewidzianą w Programie „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″.

Środki finansowe pozwalają wypłacić rekompensaty wszystkim armatorom, którzy spełniają kryteria dostępu do pomocy.

Zobacz jakie kryteria trzeba spełnić aby otrzymać rekompensatę

Informacje na temat pomocy finansowej przyznawanej w ramach „Pomocy publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” można uzyskać w trzech Oddziałach Regionalnych ARiMR: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim lub na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, ARiMR ma do 30 czerwca wydłużony termin na wypłacenie pomocy finansowej wszystkim beneficjentom, którzy realizowali przedsięwzięcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″. Do pełnego zagospodarowania, niewykorzystanej do tej pory puli środków, jaka pojawiła się na przełomie roku przy korzystniejszym kursie wymiany euro na złotówki, przyczyni się dodatkowy nabór na działania „Chów i hodowla ryb” oraz  „Przetwórstwo i rynek rybny”. W ramach tego naboru Agencja podpisała o dofinansowanie projektów: z działania „Chów i hodowla ryb” 33 umów na kwotę 3,47 mln zł, a z działanie „Przetwórstwo i rynek rybny” – 23 umowy na kwotę 23,41 mln zł.

 

Źródło: ARiMR