By mleko się nie rozlało…

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego dotyczącymi ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych do podmiotów skupujących tylko w grudniu 2012 roku, dostawy mleka wyniosły 780,3 mln kg, czyli o 5 proc. więcej niż w listopadzie 2012 r. ale jednocześnie o 0,5 proc. mniej niż w grudniu 2011 r.

W okresie od kwietnia do grudnia 2012 r. wielkość skupu mleka wyniosła ok. 7,46 mld kg, co oznacza, że jest o 4,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku kwotowego. Szacunkowy stopień wykorzystania krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych po dziewięciu miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł 76,15 proc. W związku z powyższym nadal istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013.

Jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka utrzyma się do końca tego roku kwotowego prognozuje się, że przekroczenie kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2012/2013 może wynieść ok. 1,5 proc. W konsekwencji dostawcy, którzy przekraczają indywidualne kwoty mleczne powinni brać pod uwagę ewentualną konieczność uiszczenia opłaty karnej po rozliczeniu bieżącego roku kwotowego.

W związku z brakiem zgody Komisji Europejskiej na dokonanie na szczeblu krajowym konwersji, czyli zamiany niewykorzystanej kwoty sprzedaży bezpośredniej na kwotę dostaw, o którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem z dnia 5 listopada 2012 roku, istnieje możliwość powiększenia indywidualnych kwot mlecznych poprzez zakup – do dnia 28 lutego br. dodatkowych kwot od innych producentów mleka. Możliwość ta może zostać wykorzystana przez producentów celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ich indywidualnych kwot mlecznych i obowiązku zapłacenia kary za nadprodukcję.

Co ważne, została zniesiona regionalizacja kwot indywidualnych, w związku z tym można dokonywać transferów kwoty indywidualnej na terenie całego kraju.

Do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wnioski składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego.

W przypadku przekroczenia kwoty krajowej dostaw, producenci, którzy przekroczą posiadaną kwotę indywidualną, będą zobowiązani uiścić opłatę, której wysokość zostanie ustalona po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji. Współczynnik realokacji to iloraz sumy niewykorzystanych przez dostawców kwot indywidualnych i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy do przekroczonych przez dostawców kwot indywidualnych.

Maksymalna wysokość opłaty jest ustalona na poziomie 27,83 EUR za każde 100 kg mleka wprowadzone do obrotu ponad przysługującą kwotę indywidualną. 1 litr mleka to w przybliżeniu 1,029 kg mleka. Wyliczając wysokość kary danemu dostawcy brana jest pod uwagę ilość mleka wprowadzona do obrotu ponad przysługującą kwotę indywidualną, wysokość opłaty ustalonej za 100 kg mleka, kurs euro oraz krajowy współczynnik realokacji. Opłatę z tytułu nadprodukcji uiszczą jedynie ci dostawcy hurtowi, którzy przekroczą swoje limity produkcyjne.

Autor: Maria Sikorska, TVP Bydgoszcz, „Agroregion”
Źródło: tvp.info